Verksamhetsidé

Vår verksamhetsidé är en skola med fokus på:
 

• Lärande
• Kommunikation
• Samverkan

Lärande: En satsning på det svenska språket anser vi är nyckeln till en för eleven gynnsam kunskaps- och social utveckling. Därför satsar vi på läsning av skönlitteratur vilket befrämjar elevernas språkutveckling, empatiförmåga och ett intresse för oliktänkande. Viktigt är också att eleverna lär sig behärska olika genrer såsom fakta- och argumenterande texter.
En viktig del i kunskapsinlärningen är att förstå vad som förväntas i de olika kunskapskraven. Därför är det viktigt för oss att på ett tydligt och begripligt sätt kommunicera mål och kunskapskrav, till såväl elever som föräldrar.
För att eleverna ska få en helhet i sitt lärande arbetar vi ämnesövergripande. På så sätt belyser vi ett område ur många olika aspekter. Dessa teman redovisas sedan för föräldrar vilket bidrar till en återkommande kontakt med skolan och insyn i elevernas lärande.
En satsning på It genom att utveckla olika arbetssätt med bärbara datorer och Ipads görs för att öka elevernas måluppfyllelse. Mentorsgruppen/klassen är en trygg, fast punkt där en grupp elever tillsammans med sin mentor stöttar varandra i såväl kunskaps- som social utveckling.

Kommunikation: En viktig kunskap i framtiden är att kunna kommunicera med andra. Här har skolan unika möjligheter att via gruppsamtal och redovisning i grupp träna eleverna i samarbete, reflektion, respekt för andras åsikter samt att få en inblick i grupprocesser. Detta utgör basen för vår värdegrund som ska genomsyra elevens hela dag. En alltmer viktig kunskap är att muntligt framföra tankar och åsikter. Därför är retorik ett naturligt inslag i elevernas lärande. Genom de elevledda samtalen bereds eleven möjlighet att reflektera över och kommunicera  sitt eget lärande.

Samverkan: Samverkan mellan skola och hem utgör grunden för en elevs lärande. Därför arbetar vi för att utveckla nya effektiva föräldrasamverkansformer, som bygger på dialog. Våra återkommande redovisningskvällar har visat sig vara en bra form för dialog med föräldrarna.
Att utveckla samverkansformer vid övergångar, för att ge eleven trygghet och kontinuitet i sitt lärande, betonas, liksom en god samverkan mellan skola-fritidshem/klubb för att skapa en helhet av dagen för eleven. Att utveckla olika former av samverkan för att öka elevinflytandet är viktigt. Det gäller såväl det formella som det informella inflytandet. Inom det formella elevinflytandet organiserar sig eleverna i olika råd som behandlar för eleverna viktiga frågor. För att öka det informella elevinflytandet pågår ett arbete för att öka elevernas medvetenhet om sitt eget lärande och vilka tekniker som står till buds.

Dela:
Kategorier: